Polskie wybrzeże

Obiekty we Władysławowo

Piszšc ten artykuł chcę przybliżyć  walory przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wzorujšc się na wydawnictwie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego- praca zbiorowa Aleksandra Janty, im więcej się do tych tak bardzo ważnych spraw wraca, tym więcej przynosi oczekiwanych efektów, tak przecież w ostatnich czasach zapominanych przez naszych przedstawicieli władz i nie tylko. Na małym terenie polskiego wybrzeża występuje wiele bogactw różnych form przyrody i krajobrazu, która działalnoœć nie zawsze przemyœlana człowieka prowadzi do degradacji i dewastacji i często bezpowrotnie. Taki piękny park przyrody powinni chronić na co dzień wszyscy ludzie: miejscowi, przyjezdni z kraju i z zagranicy, władze samorzšdowe, administracja rzšdowa i władze centralne. Polecane obiekty turystyczne w okolicy to : DW „Afrodyta” Władysławowo.

Specyficzne położenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w strefie nadmorskiej południowego Bałtyku, a jednoczeœnie w najbardziej na północ wysuniętej częœci Polski, warunkuje charakter œrodowiska przyrodniczego  oraz procesy występujšce w jego obrębie. Podstawowym czynnikiem kształtujšcym współczeœnie œrodowisko obszaru nadmorskiego parku jest morze. Oddziaływuje ono na stosunki geomorfologiczne, warunki klimatyczne, wody powierzchniowe i podziemne, a poœrednio wpływa także na charakter procesów glebotwórczych i szatę roœlinnš. Morze jest także głównym czynnikiem warunkujšcym kierunki rozwoju gospodarczego parku, do których należš przede wszystkim turystyka i rybołówstwo, a co za tym idzie okreœla intensywnoœć i charakter zmian wywoływanych w œrodowisku przyrodniczym przez człowieka.

Analizujšc współczesnš przyrodę nadmorskiego parku, nie sposób jednak nie brać pod uwagę procesów zachodzšcych w przeszłoœci, szczególnie w końcowej fazie plejstocenu, w okresie zlodowacenia bałtyckiego oraz w holocenie, kiedy to zostały ukształtowane zasadnicze formy rzeŸby terenu tego obszaru: kępy wysoczyznowe ukształtowane w okresie zlodowacenia bałtyckiego, równiny akumulacji bioge-nicznej wyerodowane przez odpływajšce wody lodowcowe oraz mierzeje o genezie eolicznej (ukształtowane przez wiatr) i morskiej. Zasięg występowania tych form wpływa na zróżnicowanie typów wybrzeża morskiego w różnych częœciach nadmorskiego parku, a także na intensywnoœć użytkowania œrodowiska przez człowieka. Unikatowoœć œrodowiska przyrodniczego nadmorskiego parku wynika nie tylko z jego nadmorskiego położenia, ale także z włšczenia do Parku wyjštkowego akwenu, jakim jest Zatoka Pucka. Niedaleko niej znajduje się piękna miejscowoœć turystyczna Władysławowo, a w niej doskonale zlokalizowany obiekt turystyczny  DW Afrodyta Władysławowo. Park obejmuje tzw. Wewnętrznš Zatokę Puckš, oddzielonš od pozostałej częœci Rybitwiš Mieliznš, łšczšcš Cypel Rewski z KuŸnicš na Mierzei Helskiej. Zbiornik ten, o œreadniej głębokoœci 3,23m, ze względu na szereg cech hydrochemicznych i hydrofizycznych jego wód, można okreœlić jako šuasimor-ski. Jego znaczne domknięcie, przy jednoczesnej znacznej dostawie materii ze zlewni Redy, Płutnicy i Gizdepki, powoduje wzmożenie procesów eutrofizacji wód zatoki. Także i ten czynnik wpływa na koniecznoœć ochrony i ekorozwoju Zatoki Puckiej i jej zlewni.

Czynnikiem stawiajšcym nadmorski park wœród najcenniejszych przyrodniczych obszarów chronionych Polski i zlewiska Morza Bałtyckiego, obok dużego urozmaicenia krajobrazu, jest także rozległoœć strefy kontaktu lšdu z morzem. Na obszarze Parku wynosi ona ponad 150 km, co stanowi około 20% całej linii brzegowej Polski. Strefa ta jest obszarem, gdzie zachodzš najbardziej intensywne procesy i przemiany we wszystkich komponentach œrodowiska przyrodniczego. Analiza dynamiki procesów zachodzšcych w strefie brzegowej stanowi jeden z podstawowych problemów badawczych dla wielu dziedzin nauk przyrodniczych, a jednoczeœnie dynamika ta jest niepowtarzalnš atrakcjš dla osób odwiedzajšcych obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Wiele obiektów na terenie Nadmorskie Parku Krajobrazowego można znaleŸć w serwisie internetowym SuperUrlop.com.pl
Wyk. mat. NPK. Pr. zb. A. Janty

Dodaj komentarz