Roœlinnoœć nadmorska

Roœlinnoœć nadmorska władysławowo DW afrodytaTen artykuł ma na celu przybliżyć walory przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Współczesna roœlinnoœć Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególnoœci występujšce tu wszystkie gatunki roœlin (tzw. flora) oraz odradzajšce się przez nie zbiorowiska roœlinne (czyli roœlinnoœć) sš efektem oddziaływania przede wszystkim czynników naturalnych, zwišzanych z wielowiekowš obecnoœciš i gospodarkš człowieka na tym terenie. Bioršc pod uwagę stosunkowo niewielkš powierzchnię lšdu zawartš w granicach Parku, różnorodnoœć  pokrywy roœlinnej jest uderzajšca. Wynika ona głównie z naturalnego zróżnicowania występujšcych tu siedlisk, o których bogactwie i specyfice decydujš m.in. takie czynniki jak: geologiczne zróżnicowanie utworów powierzchniowych i powstałych z nich gleb, niezwykle urozmaicona rzeŸba terenu i warunki wodne, stykanie się lšdu z zasolonymi wodami morskimi, czy bezpoœrednie oddziaływanie fal na lšd. Niezwykle istotnym czynnikiem jest również łagodny, morski klimat, który nie tylko odróżnia wšski pas przymorski od terenów położonych dalej w głębi lšdu, ale wręcz decyduje o możliwoœci występowania niektórych gatunków roœlin, a nawet zbiorowisk roœlinnych nie występujšcych poza strefš przymorskš. Z kolei różnorodne formy gospodarki człowieka przyczyniajš się do modyfikacji naturalnych siedlisk i właœciwych dla nich zbiorowisk roœlinnych (np. poprzez zmianę warunków wodnych, gospodarkę łškarskš i leœnš, biologiczne i techniczne umacnianie brzegów lšdu), lub wręcz je tworzš (np. przez zakładanie pól uprawnych, rozprzestrzenianie zabudowy wiejskiej, miejskiej i przemysłowej, różnorodne działania zwišzane z tworzeniem cišgów komunikacyjnych itp.). Zachęcamy do skorzystania z noclegów : DW Afrodyta we Władysławowie.

W efekcie obecna flora lšdowej częœci Parku składa się zarówno z gatunków rodzimych, jak i antropofitów, czyli roœlin geograficznie obcych, dzięki człowiekowi przybyłych z innych regionów lub kontynentów, w różnym czasie i w różnym stopniu zadomowionych. Analogiczne cechy wykazuje roœlinnoœć, którš tworzš zbiorowiska całkowicie naturalne, a także półnaturalne i synantropij-ne. Całoœć szaty roœlinnej jest zatem wypadkowš między oddziaływaniami naturalnych sił przyrody a rolš i natężeniem gospodarki człowiek.

Walory przyrodnicze.

Najbardziej poznanš grupš roœlin na obszarze Parku sš roœliny kwiatowe, które równoczeœnie sš wyłšcznym lub przynajmniej dominujšcym składnikiem wszystkich zbiorowisk roœlinnych. Całoœć flory kwiatowej można szacować na około 700-800 gatunków, oprócz tego na obszarze Parku stwierdzono co najmniej 20 gatunków paprotników. Bardzo bogata jest tu również flora mszaków, uczestniczšcych w niemal wszystkich zbiorowiskach roœlinnych, lecz sš dotšd słabo zbadane. Za jednš z najważniejszych cech flory tego obszaru możemy uznać jej bogactwo gatunkowe. Obok roœlin niezwykle istotnš grupš organizmów, strukturalnie i funkcjonalnie wkomponowanych w zbiorowiska roœlinne sš porosty, które do niedawna były uważane za składnik flory, jednak w œwietle najnowszej wiedzy należš do odrębnego królestwa grzybów, tj. jednostki tej samej rangi, co królestwa roœlin i zwierzšt. Porosty występujš zarówno na ziemi w różnych typach zbiorowisk roœlinnych (porosty naziemne), jak i obficie pokrywajš korę różnych gatunków drzew oraz głazy i sztuczne kamienne podłoża (porosty epifityczne). Podobnie jak w przypadku roœlin kwiatowych, na różnorodnoœć gatunkowš porostów wpływa przymorski łagodny i wilgotny klimat.

Kolejnš cechš flory Parku jest jej wybitne zróżnicowanie ekologiczne. Wynika ono z różnorodnoœci naturalnych i wtórnych siedlisk, z których częœć powstała i cišgle jest kształtowana przez bezpoœrednie oddziaływanie morza – np. wydmy i klify nadmorskie, a także podmokłe, nisko położone solniska przybrzeżne. To one właœnie powodujš, że w skład flory Parku, obok roœlin rozpowszechnionych na obszarze całego kraju lub co najmniej Pomorza, wchodzš również gatunki specyficzne dla siedlisk wšskiej strefy brzegowej. Ich przykładem mogš być piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, lnica wonna Linaria odora, groszek nadmorski Lathyrus maritimus czy symbol polskiego wybrzeża – mikołajek nadmorski Eryngium maritimum. Niektóre gatunki, pospolite na obszarze kraju, na wydmach występujš w specyficznych postaciach w randze odmian lub podgatunków. Z kolei dla urwistych, atakowanych przez sztormowe fale klifów, charakterystyczny jest bujny krzew o srebrzystoszarych wšskich liœciach i jaskrawopomarańczowych jagodach – rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides. Następnie odrębnš ekologicznš grupę stanowiš nadmorskie halofity, czyli roœliny zwišzane z siedliskami zasolonymi. Należš do nich m.in. babka nadmorska Plantago maritima, koniczyna rozdęta Trifolium fragife-rum, jarnik solankowy Samolus valerandi, miecznik nadmorski G taux maritima, sit Gerarda Juncus gerardi.

Na odrębnš uwagę zasługujš również niektóre roœliny torfowiskowe, które w Polsce występujš wyłšcznie lub głównie w strefie przymorskiej, gdyż wymagajš stosunkowo łagodnego klimatu i z tego powodu zaliczane sš do gatunków o tzw. atlantyckim lub subatlantyckim typie zasięgu. Należš do nich m.in. ponikło wielołodygowe Eleocharis multiculis (które ma tylko jedno stanowisko na Pomorzu, właœnie w granicach Parku), wrzosiec bagienny Erica tetralix, woskownica europejska Marica gale i wiele innych gatunków. Aby dotrzeć na miejsce polecamy usługi transportowe A1 Radio Taxi Władysławowo.

Wyk. mat. NPK. Pr. zb. A. Janty

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz